Ban lãnh đạo

admin 16/09/2018
Ban lãnh đạo

Chủ tịch, Giám đốc 
Ngô Tấn Cư

0963.415.666
0236.2225.666

Phó Giám đốc

Võ Hòa

0963.231.617
0236.3.221.777

Phó Giám đốc  
Lê Hồng Cương

0966.999.456
0236.3.221.999

 Phó Giám đốc 
Trần Nguyễn Bảo An

0935.519.888
0236.3221.888

Kiểm soát viên  
Lê Thị Minh Chính

0963. 24.25.24

0236.3221.333 

 

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

 • Văn phòng 
         ĐT: 0236. 2220501 - 0236.3.221.223 - 0236.33.221.224  0236.2.220.511
         Fax: 0236. 2220521
 • Phòng Kế hoạch & Vật tư
         ĐT: 0236.3.221.201 - 0236.3.221.202 - 0236.3.221.203
 •  Phòng Tổ chức & Nhân sự
         ĐT: 0236. 3.221.301 - 0236.3.221.302
 • Phòng Kỹ thuật
         ĐT: 0236. 3.221.401 - 0236. 3.221.402 - 0236.3.221.403
         Fax:  0236.2.679.998
 • Phòng Tài chính - Kế toán
         ĐT: 0236.3.221.501 - 0236.3.221.502 – 3.221.503

         Fax:  0236.2.679.966

 • Phòng An toàn

         ĐT: 0236. 3.221.701 - 0236.3.221.702 - 0236.3.221.702

        Y tế cơ quan: 0236. 3.221.703

 • Phòng Quản lý đầu tư
         ĐT: 0236.3.221.801 - 0236.3.221.802
 •   Phòng Kinh doanh
         ĐT: 0236. 3.221.901 - 0236.3.221.902
         Fax: 0236.2220.519
 • Phòng Thanh tra - Bảo vệ - Pháp chế
         ĐT: 0236.3.221.101 - 0236. 3.221.102 - 0236.3.221.103
 • Phòng Điều độ
         ĐT: 0236.3.221.111 - 0236.3.221.112
         Fax:  0236.2220.528
 • Phòng Công nghệ thông tin
         ĐT: 0236.3.221.121 - 0236.33.221.122 - 0236.3.221.123
 • Phòng Kiểm tra - Giám sát mua bán điện
         ĐT: 0236. 3.221.141 - 0236.3.221.142
 •  Phòng Quản lý đấu thầu
         ĐT: 0236. 3.221.601 - 0236.3.221.602
 •  Ban Quản lý dự án

        ĐT: 0236.3.221.151 - 0236.3.221.152 – 3.221.153 - 0236.3.221.154 – 3.221.155

 • Tổ Tư vấn thiết kế

        ĐT: 0236.3.221.161

 • Đội sửa chữa nóng lưới điện

           ĐT: 0236. 2.244.444

 • Điện lực Hải Châu
         Hỗ trợ khách hàng: 0236.2221.508 - Ghi chỉ số:0236.2221.507
 •  Điện lực Liên Chiểu
         Hỗ trợ khách hàng:   0236.2222.256 - Ghi chỉ số: 0236.2222.258
         Fax: 0236.2222.156
 • Điện lực Sơn Trà
         Hỗ trợ khách hàng: 0236.2225.320 - Ghi chỉ số: 0236.2225.330
         Fax: 0236.2619.903
 • Điện lực Cẩm Lệ
         Hỗ trợ khách hàng: 0236.2228.515 - Ghi chỉ số: 0236.2228.506
         Fax: 0236.2619.904
 • Điện lực Thanh Khê
        Hỗ trợ khách hàng:: 0236.2245.509 - Ghi chỉ số: 0236.2245.507
       Fax: 0236.3769.452
 • Xí nghiệp Điện - Cơ
         ĐT: 0236. 2.681.078 - 0236.2.218.417
         Fax: 0236.3676.179
 • Đội thí nghiệm - Đo lường
         ĐT: 0236.2.679.992
         Fax:  0236.2679.995
 • Đội quản lý vận hành 110KV
         ĐT: 0236.2.475.911 - 0236.2.681.165
         Fax: 0236.3.679.919