Công bố thông tin doanh nghiệp năm 2018

Công bố thông tin doanh nghiệp năm 2018

Thực hiện công bố thông tin hoạt động của công ty TNHH MTV, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng xin công bố các thông tin sau:

Đọc tiếp 28-03-2018 | By nnlam
Công bố thông tin doanh nghiệp năm 2017

Công bố thông tin doanh nghiệp năm 2017

Thực hiện công bố thông tin hoạt động của công ty TNHH MTV, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng xin công bố các thông tin sau:

Đọc tiếp 30-04-2017 | By nnlam
Công bố thông tin doanh nghiệp năm 2016

Công bố thông tin doanh nghiệp năm 2016

Thực hiện công bố thông tin hoạt động của công ty TNHH MTV, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng xin công bố các thông tin sau:

Đọc tiếp 28-03-2016 | By nnlam
Tình hình sản xuất kinh doanh - Đầu tư phát triển năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh - Đầu tư phát triển năm 2016

Tình hình sản xuất kinh doanh - Đầu tư phát triển năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh - Đầu tư phát triển năm 2016

Thực hiện công bố thông tin hoạt động của công ty TNHH MTV, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng xin công bố các thông tin sau:

Đọc tiếp 19-02-2016 | By nnlam
Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động năm 2015

Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động năm 2015

Thực hiện công bố thông tin hoạt động của công ty TNHH MTV, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng xin công bố các thông tin sau:

Đọc tiếp 19-08-2015 | By nnlam