Thông báo mời thầu gói thầu số 61: Mua sắm dây và cáp điện kế các loại

 • Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng

 • Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng

 • Thông báo mời thầu gói thầu số 61: Mua sắm dây và cáp điện kế các loại

 • .

 • Nội dung chính của thông báo:

       - Giá gói thầu: 1.964.669.300 VNĐ – Một tỷ, chín trăm sáu mươi bốn triệu, sáu trăm sáu mươi chín nghìn ba trăm đồng chẵn.

       - Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm dây và cáp điện kế các loại.

       - Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

  2. Tên dự án: Phục vụ sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2018.

  3. Nguồn vốn: Chi phí SXKD Công ty năm 2018.

  4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi (qua mạng).

  5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ.

  6. Thời gian phát hành HSMT: Từ ngày 19 tháng 07 năm 2018 đến 14 giờ 00, ngày 30 tháng 07 năm 2018.

  7. Địa điểm phát hành HSMT: Trang Web muasamcong.mpi.gov.vn – hệ thống đấu thầu điện tử.

  8. Giá bán 01 bộ HSMT: Miễn phí

  9. Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 VNĐ Bằng thư bảo lãnh.

  10. Thời điểm đóng và mở thầu: 14 giờ 00, ngày 30 tháng 07 năm 2018. 

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu

 • 20/07/2018

 • 20/07/2018

Địa chỉ phát hành hồ sơ mời thầu

 • Đà Nẵng

 • 84-236-2221028

 • 84-236-3625071