Thông báo mời thầu gói thầu số 1: Cung cấp vật tư thiết bị và thi công lắp đặt

 • Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng

 • Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng

 • Thông báo mời thầu gói thầu số 1: Cung cấp vật tư thiết bị và thi công lắp đặt

 • .

 • - Giá gói thầu: 673.828.949 VNĐ – Sáu trăm bảy mươi ba triệu, tám trăm hai mươi tám ngàn chín trăm bốn chín đồng.

  - Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp vật tư thiết bị và thi công lắp đặt.

  - Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

  2. Tên dự án: Hoàn thiện hạ tầng phòng máy chủ tại Công ty và Điện lực Hải Châu.

  3. Nguồn vốn: Vốn vay trong nước và KHCB của Công ty năm 2018.

  4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi (trực tiếp).

  5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ.

  6. Thời gian phát hành HSMT: Từ ngày 06 tháng 9 năm 2018 đến 14 giờ 00, ngày 17 tháng 9 năm 2018.

  7. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Tài Chính – kế toán , Công ty Điện lực Đà nẵng.

  8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 VNĐ

  9. Bảo đảm dự thầu: 7.000.000 VNĐ Bằng thư bảo lãnh ngân hàng.

  10. Thời điểm đóng và mở thầu: 14 giờ 00, ngày 17 tháng 9 năm 2018.

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu

 • 04/09/2018

 • 04/09/2018

Địa chỉ phát hành hồ sơ mời thầu

 • Đà Nẵng

 • 84-236-2221028

 • 84-236-3625071