THÔNG BÁO MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA

 • Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng

 • Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng

 • Gói thầu số 57: Mua sắm viên chì và dây chì niêm có phát quang.

 • .

 • 1. Tên gói thầu: Gói thầu số 57: Mua sắm viên chì và dây chì niêm có phát quang.

  - Loại gói thầu: Mua sắm hang hóa


  - Giá gói thầu: 72.600.000 đồng

  - Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm viên chì và dây chì niêm có phát quang

  - Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
  2. Tên dự án: Phục vụ SXKD 6 tháng cuối năm 2018
  3. Nguồn vốn: Chi phí SXKD của Công ty năm 2018
  4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng.
  5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ.
  6. Thời gian phát hành HSMT: Từ ngày 24 tháng 07 năm 2018 đến 14 giờ 00, ngày 31 tháng 07 năm 2018.
  7. Địa điểm phát hành HSMT: Trang Web muasamcong.mpi.gov.vn – hệ thống đấu thầu điện tử.
  8. Giá bán 01 bộ HSMT: Miễn phí.
  9. Bảo đảm dự thầu: Không áp dụng.
  10. Thời điểm đóng/mở thầu: 14 giờ 00, ngày 31 tháng 07 năm 2018.   

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu

 • 24/07/2018

 • 24/07/2018

Địa chỉ phát hành hồ sơ mời thầu

 • Đà Nẵng

 • 84-236-2221028

 • 84-236-3625071