THÔNG BÁO MỜI THẦU

 • Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng

 • Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng

 • Tên gói thầu: Gói thầu số 18 – Mua sắm tủ nguồn 24kV và cột thép TBA kiểu kín.

 • .

 • 1. Tên gói thầu: Gói thầu số 18 – Mua sắm tủ nguồn 24kV và cột thép TBA kiểu kín.
  - Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp tủ RMU 24kV và cột thép TBA kiểu kín.
  - Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
  - Loại hợp đồng: Trọn gói.
  2. Tên dự án: Phục vụ ĐTXD đợt 1 năm 2018 (các công trình HTCQT lưới điện năm 2018), và các công trình sửa chữa thường xuyên (SCTX), sản xuất kinh doanh (SXKD) 6 tháng đầu năm 2018.
  3. Nguồn vốn: Vốn khấu hao cơ bản (KHCB) của Công ty TNHH MTV Điện lực Đà nẵng năm 2018.
  4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
  5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
  6. Thời gian phát hành HSMT: Từ ngày 31 tháng 7 năm 2018 đến 14 giờ 00 ngày 10 tháng 8 năm 2018.
  7. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Tài Chính – Kế toán, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà nẵng, số 35 Phan Đình Phùng - TP.Đà Nẵng. Điện thoại liên hệ: 0236.3221503
  8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 VN đồng (Hai triệu đồng chẵn)
  9. Bảo đảm dự thầu: 70.000.000 VN đồng (Bảy mươi triệu đồng chẵn)
  Hình thức bảo đảm: Bảo lãnh ngân hàng.
  10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 10 tháng 8 năm 2018.
  11. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30, ngày 10 tháng 8 năm 2018.

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu

 • 25/07/2018

 • 25/07/2018

Địa chỉ phát hành hồ sơ mời thầu

 • Đà Nẵng

 • 84-236-2221028

 • 84-236-3625071