THÔNG BÁO MỜI THẦU XÂY LẮP

 • Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng

 • Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng

 • Gói thầu 18.3.1: Cung cấp vật tư và thi công xây lắp công trình Thay cửa nhôm bên trong nhà điều hành sản xuất Điện lực Thanh Khê.

 • .

 • 1. Giá gói thầu: 1.251.478.385 VND. (Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm năm mươi mốt triệu, bốn trăm bảy mươi tám ngàn, ba trăm tám mươi lăm đồng)

  - Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp vật tư và thi công xây lắp Thay cửa nhôm bên trong nhà điều hành sản xuất Điện lực Thanh Khê.

  - Thời gian thực hiện hợp đồng: không quá 40 ngày kể từ ngày khởi công.

  2. Tên dự án: Thay cửa nhôm bên trong nhà điều hành sản xuất Điện lực Thanh Khê.

  3. Nguồn vốn: Vốn Sửa chữa lớn 2018 của Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng.

  4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi (qua mạng).

  5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ.

  6. Thời gian phát hành E-HSMT: từ ngày 24 tháng 7 năm 2018 đến 14h00, ngày 03 tháng 8 năm 2018.

  7. Địa điểm phát hành E-HSMT: Trang Web muasamcong.mpi.gov.vn – hệ thống đấu thầu điện tử.

  8. Giá bán 01 bộ E-HSMT: Miễn phí (Đấu thầu qua mạng).

  9. Bảo đảm dự thầu: 15.000.000 VND (Mười lăm triệu đồng). Hình thức bảo đảm dự thầu: thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.

  10. Thời điểm đóng thầu: 14h00, ngày 03 tháng 8 năm 2018.

  11. Thời điểm mở thầu: 14h00, ngày 03 tháng 8 năm 2018.

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu

 • 24/07/2018

 • 24/07/2018

Địa chỉ phát hành hồ sơ mời thầu

 • Đà Nẵng

 • 84-236-2221028

 • 84-236-3625071