THÔNG BÁO MỜI THẦU XÂY LẮP

 • Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng

 • Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng

 • Gói thầu số 20.4.1: Cung cấp vật tư và thi công xây lắp công trình Đại tu sửa chữa nhà điều hành Điện lực Sơn Trà

 • .

 • 1. Giá gói thầu : 518.181.684 VND. (Bằng chữ: Năm trăm mười tám triệu, một trăm tám mươi mốt ngàn, sáu trăm tám mươi bốn đồng).

  - Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp vật tư và thi công xây lắp công trình Đại tu sửa chữa nhà Điều hành Điện lực Sơn Trà.

  - Thời gian thực hiện hợp đồng : 30 ngày.

  2. Tên dự án : Sửa chữa lớn năm 2018.

  3. Nguồn vốn: Vốn Sửa chữa lớn năm 2018 của Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng.

  4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn (đấu thầu qua mạng).

  5. Phương thức lựa chọn nhà thầu : 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ.

  6. Thời gian phát hành bản yêu cầu báo giá (BYCBG) : từ ngày 08 tháng 8 năm 2018 đến 14 giờ 00, ngày 15 tháng 8 năm 2018.

  7. Địa điểm phát hành BYCBG: Trang Web muasamcong.mpi.gov.vn – hệ thống đấu thầu điện tử.

  8. Giá bán 01 BYCBG : Miễn phí

  9. Bảo đảm dự thầu: Không áp dụng.

  10. Thời điểm đóng thầu : 14 giờ 00, ngày 15 tháng 8 năm 2018

  11. Thời điểm mở thầu : 14 giờ 00, ngày 15 tháng 8 năm 2018

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu

 • 08/08/2018

 • 08/08/2018

Địa chỉ phát hành hồ sơ mời thầu

 • Đà Nẵng

 • 84-236-2221028

 • 84-236-3625071