THÔNG BÁO MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA

 • Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng

 • Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng

 • Thông báo mời thầu Gói thầu số 63: Mua sắm thiết bị xách tay đo hàm lượng nước trong dầu cách điện, máy thử điện áp đánh thủng dầu cách điện và máy kiểm tra điện trở cách điện.

 • .

 •  
  1. Tên gói thầu: Gói thầu số 63: Mua sắm thiết bị xách tay đo hàm lượng nước trong dầu cách điện, máy thử điện áp đánh thủng dầu cách điện và máy kiểm tra điện trở cách điện.

  Loại gói thầu:Mua sắm hang hóa.

  Giá gói thầu: 712.943.000 đồng

  Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm thiết bị xách tay đo hàm lượng nước trong dầu cách điện, máy thử điện áp đánh thủng dầu cách điện và máy kiểm tra điện trở cách điện

  Thời gian thực hiện hợp đồng: 75 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

  2. Tên dự án: Phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2018.

  3. Nguồn vốn: Vốn KHCB thuộc danh mục Trang thiết bị thí nghiệm trong kế hoạch ĐTXD năm 2018.

  4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng).

  5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ.

  6. Thời gian phát hành HSMT: Từ ngày 14 tháng 08 năm 2018 đến 14 giờ 00, ngày 27 tháng 08 năm 2018.

  7. Địa điểm phát hành HSMT: Trang Web muasamcong.mpi.gov.vn – hệ thống đấu thầu điện tử.

  8. Giá bán 01 bộ HSMT: Miễn phí.

  9. Bảo đảm dự thầu: 9.000.000 đồng (Chín triệu đồng chẵn).

  10. Thời điểm đóng/mở thầu: 14 giờ 00, ngày 27 tháng 08 năm 2018.

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu

 • 14/08/2018

 • 14/08/2018

Địa chỉ phát hành hồ sơ mời thầu

 • Đà Nẵng

 • 84-236-2221028

 • 84-236-3625071