THÔNG BÁO MỜI THẦU XÂY LẮP

 • Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng

 • Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng

 • Gói thầu số 13: Khoan khô băng đường thuộc xuất tuyến 477, 481 EHX

 • .

 • 1. Giá gói thầu: 992.593.803 VND. (Bằng chữ: Chín trăm chín mươi hai triệu, năm trăm chín mươi ba ngàn, tám trăm lẻ ba đồng)

  - Nội dung chính của gói thầu: Khoan khô băng đường thuộc xuất tuyến 477, 481 EHX.

  - Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng.

  2. Tên dự án: Khai thác 22 kV sau TBA 110 kV Hòa Xuân.

  3. Nguồn vốn: Vốn vay trong nước và KHCB của Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đà Nẵng.

  4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng).

  5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ.

  6. Thời gian phát hành HSMT: từ ngày 20 tháng 8 năm 2018 đến 14h00, ngày 30 tháng 8 năm 2018.

  7. Địa điểm phát hành HSMT: Trang Web muasamcong.mpi.gov.vn – hệ thống đấu thầu điện tử.

  8. Giá bán 01 bộ HSMT: miễn phí (Đấu thầu qua mạng).

  9. Bảo đảm dự thầu: 12.000.000 VND (Mười hai triệu đồng). Hình thức bảo đảm dự thầu: thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.

  10. Thời điểm đóng thầu: 14h00, ngày 30 tháng 8 năm 2018.

  11. Thời điểm mở thầu: 14h00, ngày 30 tháng 8 năm 2018.

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu

 • 20/08/2018

 • 20/08/2018

Địa chỉ phát hành hồ sơ mời thầu

 • Đà Nẵng

 • 84-236-2221028

 • 84-236-3625071