THÔNG BÁO MỜI THẦU XÂY LẮP

 • Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng

 • Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng

 • Gói thầu số 18.6.1: Cung cấp vật tư và thi công xây lắp công trình Đại tu nhà Điều hành Điện lực Liên Chiểu

 • .

 • 1. Giá gói thầu: 807.672.909 VND. (Bằng chữ: Tám trăm lẻ bảy triệu, sáu trăm bảy mươi hai ngàn, chín trăm lẻ chín đồng)

  - Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp vật tư và thi công xây lắp công trình Đại tu nhà Điều hành Điện lực Liên Chiểu.

  - Thời gian thực hiện hợp đồng: 40 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng.

  2. Tên dự án: Sửa chữa lớn năm 2018.

  3. Nguồn vốn: Vốn Sửa chữa lớn năm 2018 của Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng.

  4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (đấu thầu qua mạng).

  5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ.

  6. Thời gian phát hành HSMT: từ ngày 21 tháng 8 năm 2018 đến 14h00, ngày 31 tháng 8 năm 2018.


  7. Địa điểm phát hành HSMT: Trang Web muasamcong.mpi.gov.vn – hệ thống đấu thầu điện tử.

  8. Giá bán 01 bộ HSMT: miễn phí (Đấu thầu qua mạng).

  9. Bảo đảm dự thầu: 10.000.000 VND (Mười triệu đồng). Hình thức bảo đảm dự thầu: thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.

  10. Thời điểm đóng thầu: 14h00, ngày 31 tháng 8 năm 2018.

  11. Thời điểm mở thầu: 14h00, ngày 31 tháng 8 năm 2018.

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu

 • 21/08/2018

 • 21/08/2018

Địa chỉ phát hành hồ sơ mời thầu

 • Đà Nẵng

 • 84-236-2221028

 • 84-236-3625071