THÔNG BÁO MỜI THẦU XÂY LẮP

 • Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng

 • Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng

 • Gói thầu 18.6.1: Cung cấp vật tư và thi công xây lắp công trình Sửa chữa trụ anten tại văn phòng Công ty

 • .

 • 1. Giá gói thầu : 258.095.175 VND (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tám triệu, không trăm chín mươi lăm ngàn, một trăm bảy mươi lăm đồng)

  - Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp vật tư và thi công xây lắp công trình Sửa chữa trụ anten tại văn phòng Công ty

  - Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng

  2. Tên dự án : Sửa chữa lớn năm 2018.

  3. Nguồn vốn : Vốn Sửa chữa lớn năm 2018 của Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng.

  4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước (đấu thầu qua mạng).

  5. Phương thức lựa chọn nhà thầu : 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ.

  6. Thời gian phát hành bản yêu cầu báo giá (BYCBG): từ ngày 21 tháng 8 năm 2018 đến 14 giờ 00, ngày 28 tháng 8 năm 2018.


  7. Địa điểm phát hành BYCBG: Trang Web muasamcong.mpi.gov.vn – hệ thống đấu thầu điện tử.

  8. Giá bán 01 BYCBG: miễn phí (Đấu thầu qua mạng).

  9. Bảo đảm dự thầu: không áp dụng.

  10. Thời điểm đóng thầu: 14h00, ngày 28 tháng 8 năm 2018.

  11. Thời điểm mở thầu: 14h00, ngày 28 tháng 8 năm 2018.

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu

 • 21/08/2018

 • 21/08/2018

Địa chỉ phát hành hồ sơ mời thầu

 • Đà Nẵng

 • 84-236-2221028

 • 84-236-3625071