THÔNG BÁO MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA

 • Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng

 • Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng

 • Gói thầu số 73: Mua sắm tháp đèn chiếu sáng di động

 • .

 • 1. Giá gói thầu: 469.700.000 VND (Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi chín triệu, bảy trăm ngàn đồng)

  - Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm tháp đèn chiếu sáng di động

  - Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

  2. Tên dự án: Trang thiết bị kỹ thuật, an toàn và trang bị máy gia công cơ khí, máy thi công cho các đơn vị.

  3. Nguồn vốn: Vốn KHCB của Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đà Nẵng năm 2018.

  4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng).

  5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ.

  6. Thời gian phát hành HSMT: từ ngày 29 tháng 8 năm 2018 đến 14h00 ngày 10 tháng 9 năm 2018.

  7. Địa điểm phát hành HSMT: Trang Web muasamcong.mpi.gov.vn – hệ thống đấu thầu điện tử.

  8. Giá bán 01 bộ HSMT: Miễn phí (Đấu thầu qua mạng).

  9. Bảo đảm dự thầu: 6.000.000 VND (Sáu triệu đồng). Hình thức bảo đảm dự thầu: thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.

  10. Thời điểm đóng thầu: 14h00 ngày 10 tháng 9 năm 2018.

  11. Thời điểm mở thầu: 14h00 ngày 10 tháng 9 năm 2018.

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu

 • 29/08/2018

 • 29/08/2018

Địa chỉ phát hành hồ sơ mời thầu

 • Đà Nẵng

 • 84-236-2221028

 • 84-236-3625071