Ngày gửi Dự án Nội dung tóm tắt gói thầu Hình thức lựa chọn nhà thầu Từ ngày Đến ngày
19/11/2012 THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Gói thầu số 37 – Mua sắm hộp bảo vệ công tơ và hộp chia dây phục vụ SXKD 6 tháng đầu năm 2013.
- Gói thầu số 40 – Mua sắm Aptomat lắp đặt điện kế, và kẹp răng hạ thế phục vụ SXKD 6 tháng đầu năm 2013, bao gồm 02 lô:
Lô 40.1: Aptomat lắp đặt điện kế các loại.
Lô 40.2: Kẹp răng hạ thế các loại.
- Gói thầu số 41 – Mua sắm dây và cáp điện kế các loại phục vụ SXKD 6 thá

19/11/2012 19/11/2012
02/10/2012 THÔNG BÁO MỜI THẦU

Gói thầu số 29 – Mua sắm trang thiết bị thí nghiệm năm 2012

02/10/2012 02/10/2012
28/09/2012 THÔNG BÁO MỜI THẦU :Cung cấp vật tư và thi công xây lắp

Cải tạo, nâng cấp lưới điện 22kV khu công nghiệp Liên Chiểu